VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EDUKAL SYSTEM s.r.o.

Základní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) o prodeji a koupi zboží nebo smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) o zajišťování vzdělávacích akcí, uzavírané mezi provozovatelem a fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele na adrese edukalsys.cz(dále obě smlouvy označovány společně také jen „Smlouva“).
 2. VOP se vztahují přiměřeně na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nebo využít služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží nebo služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vyjma těch ustanovení těchto VOP, která se týkají výhradně spotřebitelů ve smyslu občanského zákoníku.
  Provozovatelem (také Prodávajícím) internetového obchodu www.edukalsys.cz je společnost:
 • EDUKAL SYSTEM s.r.o., se sídlem Revoluční 98, 666 01 Tišnov
 • IČ 06470572
 • DIČ CZ06470572
 • e-mail: objednavky@edukalsys.cz
 • číslo: +420 731 086 676
 1. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník – fyzická osoba internetových stránek provozovatele na adrese edukalsys.cz, který prostřednictvím internetu odeslal řádnou objednávku zboží nebo služeb, případně takovou objednávku odeslal mailem nebo zadal telefonicky.
 2. Zákazník, který prostřednictvím internetu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující.

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Pomocí svého uživatelského účtu může zákazník provádět objednávky zboží nebo služeb.
 2. Při registraci uživatelského účtu a při objednávání zboží nebo služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží nebo služeb jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (generován podle zadaného jména a příjmení). Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutno údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Ceny zboží a služeb, objednávka

 1. Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji a o poskytovaných službách prostřednictvím internetového obchodu na adrese edukalsys.cz.
 2. Ceny zboží a služeb (dále jen „kupní cena“) jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, jako ceny konečné. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná na stránkách internetového obchodu na adrese edukalsys.czje informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží nebo služby.
 5. Případné slevy poskytované prodávajícím nelze vzájemně kombinovat. Slevy je nutné u prodávajícího uplatnit vždy pouze před uzavřením Smlouvy, tedy v objednávce zboží nebo služby.
 6. Formulář objednávky odešle kupující ze svého uživatelského účtu prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ (dále jen „objednávka“). Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření Smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.
 7. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím webových stránek edukalsys.cz. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené Smlouvy.
 8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 10. Kupující souhlasí s tím, že prodávající může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je kupující spotřebitelem.

Poskytování služeb a platební podmínky

 1. Prodávající může zajišťovat vzdělávací akci prostřednictvím třetích osob.
 2. O účasti na vzdělávací akci poskytne prodávající kupujícímu po jejím skončení potvrzení (certifikát) – neplatné u kurzů zdarma.
 3. Kupující souhlasí s tím, že charakteristiky vzdělávací akce se mohou i po uzavření smlouvy o poskytování služeb měnit (může dojít ke změnám programu akce, změnám ve složení vystupujících, změnám místa konání, změnám výukového materiálu či k přesunutí či zrušení vzdělávací akce či její části). O změnách charakteristik vzdělávací akce bude prodávající kupujícího v předstihu informovat.
 4. Cena nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání vzdělávací akce a náklady na dopravu do místa konání vzdělávací akce.
 5. V ceně však mohou být zahrnuta některá další plnění, pokud je tak prodávajícím výslovně stanoveno (kupříkladu občerstvení, včetně oběda, podklady, konferenční set).
 6. Prodávající upozorňuje kupujícího, že zařazení účastníků na vzdělávací akci je prováděna podle pořadí došlých objednávek všech zákazníků. V případě, že kapacita vzdělávací akce bude ke dni objednání kupujícím vyčerpána, prodávající o této skutečnosti kupujícího vyrozumí telefonicky nebo emailem.
 7. Kupující se může ze vzdělávací akce odhlásit, a to elektronickou poštou na adresu poskytovatele objednavky@edukalsys.cz nejméně deset (10) dní před jejím plánovaným začátkem. V případě, že se kupující odhlásí ve lhůtě kratší než deset (10) dní před plánovaným začátkem vzdělávací akce nemá kupující nárok na vrácení ceny vzdělávací akce, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak; kupující má však právo vyslat na vzdělávací akcie za sebe náhradníka. Při neomluvené absenci na vzdělávací akci nemá kupující nárok na vrácení ceny vzdělávací akce.
 8. V případě, že má zákazník zájem o účast na vzdělávací akci, jejíž termín konání je tři (3) a méně dnů před plánovaným začátkem vzdělávací akce, doporučuje prodávající zákazníkovi učinit objednávku služby telefonicky na čísle +420 731 086 676, nebo mailem na adrese objednavky@edukalsys.cz
 9. Kupující má právo zrušit (stornovat) svoji objednávku písemným oznámením zaslaným e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího objednavky@edukalsys.cz, a nebo telefonicky na tel. čísle +420 731 086 676, a to nejpozději do 3 pracovních dnů před poskytnutím služby (konáním vzdělávací akce). V případě zrušení (stornování) objednávky méně než 10 pracovní dní před poskytnutím služby (konáním vzdělávací akce) bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny objednané služby.
 10. Odkaz pro připojení na ONLINE kurz či seminář aj. je zaslán pomocí e-mailové pošty (TÝDEN před začátkem) po zaplacení semináře.
 11. Cenu objednané vzdělávací akce může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 12. a) Platba bankovním převodem
  Pro platbu bankovním převodem platí podmínky pro daný případ stanovené příslušnou bankou kupujícího a prodávajícího.
  V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo ode dne konání vzdělávací akce, a závazek kupujícího uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  B) Online platba – Pays.cz
  Bezhotovostní platba pomocí platební brány od společnosti  Pays.cz s.r.o.

  c) Platba v hotovosti
  Kupující může uhradit cenu vzdělávací akce v hotovosti ke dni konání vzdělávací akce v místě jejího konání, před jejím zahájením.
  Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který vyplní některý z formulářů na internetu je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OOÚ“).
 2. Objednáním zboží podle těchto VOP zákazník souhlasí v souladu se OOÚ a zákonem č. 480/2004 Sb. se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, email, tel. číslo zákazníka poskytnutých v objednávce (dále jen „osobní údaje“) prodávajícím a jejich zařazením do databáze uživatelů prodávajícího – EDUKAL SYSTEM s.r.o, Revoluční 981, 666 01 Tišnov, jakož i s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám na základě uzavřené smlouvy s těmito třetími osobami (např. externí lektor) v souladu s příslušnými ustanoveními OOÚ. Účelem zpracování osobních údajů je realizace práv a povinností ze smlouvy uzavřené se zákazníkem, vedení uživatelského účtu, jakož i jejich použití pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Prodávající je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka. Tento souhlas poskytuje zákazník dobrovolně na dobu 10 let s tím, že jej může kdykoliv odvolat zasláním oznámení na e-mailovou adresu info@edukalsys.cznebo písemně na adresu sídla prodávajícího. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení oznámení prodávajícímu.
 3. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 4. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 5. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména zjistí-li nebo domnívá-li se zákazník, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zákazník žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů.
 6. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 01.05.2020.
 2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.